تعاریف و اصطلاحات

گسترش همکاری پارک فناوری تهران با معاونت فرهنگی دانشگاه برای ارتقای مهارت دانشجویان

همکاری پارک علم و فناوری تهران با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در حوزه ارتقای مهارت های دانشجویان برای ورود به کسب و کار گسترش می یابد.

30 تیر 1398